No icon

PIdato Sambutan Jawa

Pidato Sambutan Jawa Atur Pambagyo Harjo Sohibul Hajat (Acara Syukuran)

ATUR PAMBAGYO HARJO SOHIBUL HAJAT

 

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB,

KANTHI LINAMBARAN SEDYO TULUSING MANAH SINARTAN LEBDO LUHURING BUDI, MUGI-MUGI KARAHARJAN SARTO KATENTREMAN TANSAH KAJIWO KASALIRO DHUMATENG KULO DALAH PANJENENGAN SAMI, NUWUN MUGI KAPARENG MUNJUK ATUR DHUMATENG SAGUNG PORO RAWUH, LANGKUNG RUMIYIN DHUMATENG PANJENENGANIPUN :

- PARA SESEPUH DALAH PINISEPUH INGKANG SATUHU PONO ING PAMAWAS MIWAH LEBDO ING PITUTUR LUHUR, SOHO INGKANG DHAHAT KINABEKTEN;

- PARA BRAYAT KELUARGA, TANGGA TEPALIH, LAN SAGUNG PORO RAWUH INGKANG TANSAH DAHAT KINURMATAN LAN INGKANG TANASAH CINAKET-ING MANAH.

LANGKUNG RUMIYIN SUMONGGO TANSAH NGATURAKEN PUJO LAN PUJI SYUKUR KONJUK WONTEN NGARSANIPUN GUSTI INGKANG MAHA AGUNG – INGKANG SAMPUN HAMBABAR SAKATHAHING KAROHMATAN, KABERKAHAN, TAUFIK, HIDAYAH, SARTO INAYAHIPUN INGKANG HAMAWURAHAN,

SATEMAH ING TITI WANCI DINTEN PUNIKO - KITO SAGET PEPANGGIHAN, NUNGGIL PAPAN, NUNGGIL SWASONO , NUNGGIL SEDYO, LAN NUNGGIL KARSO, KANTHI WINANTU ING KAWILUJENGAN, BAGAS KUWARASAN TUWIN KARAHAYON KALIS SAKING SAMBIKOLO , LAN UWAL SAKING RUBEDO,

SAKLAJENGIPUN MUGI LINEPATNO SAKING DEDUKO LAN TINEBIHNO SAKING SALIRING SESENDHU, KULO MARAK MANGARSO CUMANTOKO NGGEMPIL KAMARDIKAN MATUR WONTEN NGARSO PANJENENGAN SAMI,

KULO MINONGKO SOHIBUL HAJAT ( TUAN RUMAH ), MBOTEN KATALUMPEN NGATURAKAN PAMBAGYO RAHAYU WILUJENG, SUGENG RAWUH SUGENG LENGGAH LAN SUGENG SILATURAHMI. LAN UGI NGATURAKEN AGUNGING PANUWUN INGKANG TANPO PEPINDHAN DUMATENG BAPAK,IBU LAN SEDOYO BRAYAT KELUWARGO LAN PORO TONGGO TEPALIH, INGKANG SAMPUN KEPARENG RAWUH NETEPI SAKING ULEMANIPUN KULO DALAH KELUARGO.

EWO SEMANTEN SAKING KELUWARGO MRIKI, SAESTU NYUWUN PANGAPUNTEN INGKANG KATHAH, SAKAWIT MBOTEN SAGET ANGATURI PAKURMATAN INGKANG SAE INGKANG DIPUN WASTANI GUPUH, LUNGGUH, SUGUH LAN PANGRENGKUH. KANTHI MENIKO SEDOYO KALEPATAN LAN KEKIRANGAN SAKING KULO MINONGKO TUAN RUMAH, MBOTEN NAMUNG KOLO AGUNGING SAMUDRO PANGAKSAMI INGKANG MAWANTU-WANTU,

SAKLAJENGIPUN JUMBUH KALIYAN PEPANGGIHAN INGKANG KATINDAKAKEN ING DINTEN PUNIKO , PANJENENGAN SEDOYO KASUWUN RAWUH INGGIH AWIT WONTEN GANDHENG CENENGIPUN LAN SAMBUNG RAPETIPUN KALIYAN HAJAD KULO DALAH KELUARGO.

- INGKANG SEPISAN PANJENENGAN KASUWUN HANJUMENENGI, HANGESTRENI SARTA HANYEKSENI.

- KAPING KALIH RAWUHIPUN PANJENENGAN SEDAYA MBOTEN SANES HAMUNG KASUWUN SAKHATAHING JURUNG PAMUJI, IDI PANGESTU SARTO SAWAB PANDONGO

GEGANDHENGAN WONTEN ING TITI WANCI WEKDAL DINTEN PUNIKA KULO DALAH KELUARGO BADHE AMURWAKANI/MIWITI SARTO NYAHATI NGENGGENI GRIYO INGKANG NEMBE KULO DAMEL,

PRAMILO KANTI KEBAK ING PANUWUN SARTO RAOS SYUKUR KONJUK MRING NGARSANING GUSTI, UGI RAOS PANARIMO INGKANG TANPO PEPINDHAN KATUR DHUMATENG SAGUNG PORO RAWUH INGKANG SAMPUN KASDU SARTO KAPARENG MINANGKANI ATUR ULEMANIPUN SAKING KULO SAKELUARGO.

SAKLEJENGIPUN RAWUHIPUN PANJENENGAN SAMI, UGI KASUWUN IKHLASIPUN SESARENGAN MAOS SURAT YASIN SARTO TAHLIL KANTI BERJAMA’AH ING PANGAJAP MUGI-MUGI ANGGENIPUN KULO LAN KELUARGO HANGENGGENI GRIYO INGKANG NEEMBE DADOS PUNIKA, TANSAH DIPUN PARINGONO KESEHATAN,, KAWILUJENGAN, KATENTREMAN, KABAGYAN, SARTO PIKANTUK RINDHANIPUN ALLAH SWT.

SAKLAJENGIPUN PERLU KAWUNINGAN BILIH RAWUHIPIUN PANEJENGNAN SEDOYO SA-EBA MINONGKO DADOS SARONO RAOS GUMBIRANING MANAHN KULO, BEBASAN KADYO KAJUGRUGAN WUKIR SARI, KABLAABAK SAMUDRO MADU. ASREPING MANAH KULO KADOSDENE SINIRAM TIRTO WAYU SEWINDU AWIT NAMPI KATRESNANIPUN PANJENENGAN SAMI.

EWO KULO SAKELUARGO MBOTEN SAGET NGATURI PINWALES PUNOPO-PUNOPO, HAMUNG NDEREK NDEDONGO MUGI-MUGI RAWUHIPUN PANJENENGAN SEDOYO DADOSA AMAL SHOLEH LAN AMAL IBADAH, LAN MUGI-MUGI PIKANTUK GANJARAN SAKING NGARSANIPUN ALLAH SWT, KANTI KULO ATURAKEN “ JAZAAKUMULLAHAHU AHZANAL JASA WATYAWABAN JAZILLA , AMIN, ALLOHUMA AMIN.

INGKANG PUNGKASAN, MUGI-MUGI KANTI IRINGING PANDONGO PANJENENGAN SEDOYO , KULO SAKELUARGO SAGET KRASAN WONTEN ING GRIYO INGKANG ENGGAL PUNIKA, LAN MUGI-MGI GRIYO INGNGKANG PUNIKA MINONGKO DADOS SARONO IBADAH, SARTO NUWUHAKEN RAOS TENTREM, AYEM, TUMPRAPING SEDOYO KELUARGO, SAGET GUYUP RUKUN KALIYAN TONGGO TEPALIH, LINGKUNGAN LAN SAGUNG MASYARAKAT SAKWETAHIPIN.

KANTTHI PANGAJAB, MUGI-MUGI KULO LAN PANJENENGAN SEDOYO TANSAH DIPUN PARINGONO PINARDOWO ING YUSWO, CINAKET ING REJEKI TANSAH SAGET KASEMBADAN SEDOYO INGKANG DIPUN JONGKO.

MAKATEN INGKANG SAGET KULO ATURAKEN, PURWO MADYO WASONO HAMBOK MENAWI WONTEN CEWET- CACATING BOSO, GALAP GANGSULING UKORO, SARTO WONTEN KITHALING TEMBANG-TEMBUNG SARTO KIRANGING TOTO TRAPSILO, MBOTEN NAMUNG KULO MINONGKO SOHIBUL HAJAT, NYUWUN LUMUNTURING SIH SAMUDRO PANGAKSAMI INGKANG MAWANTU-WANTU.

 

BILLAHITTAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB

 

Daftar Kumpulan naskah pidato sambutan lainnya :

Pidato Sambutan Natal dan Tahun Baru
Pidato Sambutan Pembukaan Musyawarah PMI
Pidato Sambutan PKK pada evaluasi Program Pokok PKK
Pidato Sambutan Bunda PAUD pada acara Bunda PAUD

Pidato Ketua PKK pada acara Sosialisasi HIV AIDS
Pidato Pelantikan Kepala Desa
Pidato Sambutan Rapat Koordinasi Baznas
Pidato Serah Terima Ketua Dharma wanita Persatuan (DWP)
Pidato Sambutan Gapoktan Kelompok Tani
Pidato Sambutan Khotmil Quran Haflah Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Kebun Bibit Sekolah
Pidato Sambutan Halal Bi Halal Kelompok Tani
Pidato Sambutan Haflah Khotmil Quran Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Pelantikan Perangkat Desa
Pidato Sambutan Nyadran Perayaan Desa Grebek Desa
PIdato Sambutan Musyawarah Desa
Pidato Sambutan Musrenbangdes
Pidato Sambutan Serah Terima Jabatan PKK
Pidato Sambutan Pembukaan Himpunan PAUD Himpaudi
Pidato Sambutan Workshop Kurikulum PAUD
Pidato Sambutan Pelayanan Administrasi
Pidato Sambutan Kirab Santri Pondok Pesantren
Pidato Sambutan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM
Pidato Sambutan Lomba MAPSI
Pidato Sambutan Pelantikan ICMI
Pidato Sambutan PGRI Cabang
PIdato Sambutan Pelatihan Agribisnis Pertanian
Pidato Sambutan Bahasa Indonesia Upacara Hari Pendidikan Nasional
Pidato Sambutan Pembukaan Pameran Pembangunan
Pidato Sambutan Pembukaan Rapat PKK Rakon PKK Evaluasi

Pidato Sambutan Jawa Atur Pambagyo Harjo Sambutan Hari Raya Idul Fitri
PIdato Sambutan Jawa Sohibul Hajat Acara Syukuran
PIdato Sambutan Jawa Pasrah Penganten Kakung
Pidato Sambutan Indonesia Maulid Nabi
Pidato Sambutan Kepala Desa Rakon PKK
Pidato Kepala Desa Himbauan Covid Kepada Warga Masyarakat

 

Comment